Werkvelden - Zendingsmaatje

Wij werken in 20 landen. Onze werkvelden maken duidelijk wat we doen.

Groeiende kerk in Afrika

De kerken in Afrika zijn in de afgelopen eeuw sterk gegroeid. De vrijmoedigheid en het vertrouwen waarmee onze Afrikaanse broeders en zusters geloven, zijn een voorbeeld voor ons. De snelle groei van het christendom brengt ook problemen met zich mee. Het aantal predikanten loopt sterk achter bij het groeiend aantal gemeenten. Zendingswerkers van de GZB helpen gemeenten in Afrika daarom hoe ze – ook zonder eigen predikant – een sterke gemeenschap kunnen zijn waarin het Evangelie centraal staat, zowel op zondag als door de week.

Jonge kerk in Azië

In het boeddhistische en hindoeïstische Azië wonen veel mensen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord. Zendingswerkers van de GZB zoeken deze mensen op om hen over de Heere Jezus te vertellen. Wanneer een aantal mensen uit een dorp tot geloof zijn gekomen, wordt er een gemeente gesticht. Samen met onze zendingswerkers bouwen deze jonggelovigen hun gemeente op tot een zelfstandige geloofsgemeenschap waarin mensen steeds meer leren over de Bijbel en oog hebben voor elkaar en hun omgeving.

Bedreigde kerk in het Midden Oosten

De bakermat van het christelijk geloof ligt in het Midden-Oosten. Nu is deze regio overwegend islamitisch. In bijna alle landen is de christelijke gemeenschap een minderheid en worden christenen achtergesteld, gediscrimineerd of zelfs vervolgd. De recente onlusten in deze regio hebben het er niet beter op gemaakt. Heel veel christenen zijn inmiddels gevlucht. Zendingswerkers van de GZB rusten gemeenteleden die achterblijven toe om staande te blijven en ondanks hun bedreigde minderheidspositie relevant te zijn voor hun omgeving.

Dienende kerk in Latijns Amerika

De Latijns-Amerikaanse samenleving kent diverse problemen. In veel grote steden komt armoede, verslaving en geweld voor. De protestantse kerken – een minderheid in het overwegend rooms-katholieke Latijns-Amerika – kunnen van grote betekenis zijn voor de mensen die met deze problemen kampen. Zendingswerkers van de GZB zoeken samen met deze kerken naar een goede invulling van hun diaconale taak. Zo werken we met elkaar aan een wereld waarin mensen leven zoals God het bedoelt.

Lege kerk in Europa

Ooit bloeide het christendom in Europa. De vele kerken getuigen daar nog van. Anno nu zijn veel van deze kerken leeg of bijna leeg. Europa is het meest geseculariseerde werelddeel. 
Toch zijn er veel mensen die zoeken naar zingeving. Zendingswerkers van de GZB willen samen met bestaande kerken deze zoekers vinden. Het Evangelie is niet dood, het is juist voor mensen van nu van levensbelang. Zo bouwen we met hernieuwd zelfbewustzijn onze kerken weer op of stichten we nieuwe geloofsgemeenschappen.